Cudzoziemcy

Świadczenie pomocy prawnej dla cudzoziemców zarówno obywateli krajów Unii Europejskiej jak i krajów nie należących do Unii.

Zakres obsługi prawnej obejmuje pomoc w uzyskaniu zgodnego z przepisami prawa pobytu na terenie Polski w związku mni z nauką czy pracą, Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących:

1. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały, czasowy, rezydenta długoterminowego UE, wizy Schengen lub krajowej, rejestrowanie pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, udzielenia zezwolenia na pracę lub oświadczeń o powierzeniu pracy w Polsce

2. Zastępstwa prawnego (składanie wniosków, zażaleń, skarg, odwołań) w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Wojewodą, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy,

3. Reprezentowania klientów w sprawach o udzielenie obywatelstwa polskiego lub potwierdzenie jego posiadania, sprostowanie, uzupełnienie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska,

4. Pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce, rejestracji spółek, zastępstwa prawnego z tym związanego

5. Reprezentowania klientów w sprawach związanych z nabywaniem lokali (umowa kupna-sprzedaży, najem, dzierżawa).